Duhovnost

Strpljivost je svjetlost

AZRA FAZLOVIĆ, prof. islamskih nauka

Strpljivost – sabur, jedno je od najznačajnijih ljudskih svojstava. Na njegovu važnost ukazuje se u Kur’anu gdje je strpljivost spomenuta na više od devedeset mjesta, a ovom svojstvu, isto tako, veliku je pažnju dao i drugi izvor naše vjere – sunnet. Muhammed (a.s.) u velikom je broju hadisa, u raznim kontekstima, preporučivao strpljivost.shutterstock_24206422

Uzvišeni Allah strpljivost je učinio dobrotom neizmjernom. Hvaleći strpljive, Allah (dž.š.) u Svojoj Knjizi kazuje da će ih bez računa nagraditi: Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. (Ez-Zumer,10) Tumačeći ovaj ajet, učenjaci kažu: “Oni koji su bili strpljivi bit će obasuti obilnim dobrom i neće polagati račune.”

Strpljivost pomaže da budemo u Allahovoj zaštiti. U Allahovoj smo zaštiti ako smo istrajni u svojoj pokornosti Gospodaru svjetova. Allah (dž.š.) Svoje robove upućuje putem strpljenja na kojem ćemo biti u stanju da sami sebi pomognemo: O, vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. (El-Bekara, 153)

Vjernici će, uz puno povjerenje prema ovom kur’anskom savjetu, u strpljivosti tragati za svojim spasom i utjehom. Činit će to veoma često, a naročito u većim kušnjama od kojih niko među ljudima nije izuzet. Snagom strpljivosti najbolje se podnose najveća iskušenja. Strpljivost je plod imana, a njezina snaga i čvrstina postiže se namazom i drugim ibadetima.

Svakodnevno obavljanje namaza, zikra, učenje Kur’ana, istigfar i dova, nadahnjuju nas duhovnom snagom iz koje crpimo svakodnevno strpljenje. Sabur i namaz poimaju se kao neraskidiva cjelina i nezamjenjiva su pomoć u suočenju sa životnim izazovima koji zahtijevaju veliku istrajnost i izdržljivost. Test ljudskog kvaliteta su teške dionice ljudske sudbine. Nije ih lahko savladati, pa ni onda kada smo strpljenjem i molitvom osnaženi. Stoga nas Kur’an potiče na duboku vjeru i skrušenu poslušnost u našim ibadetima kako bismo se potpomogli strpljenjem i namazom. O tome se u sljedećem ajetu kaže: Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima. (El-Bekara, 45) Ovo je vrijedan savjet Uzvišenog Stvoritelja. Ovim ajetom se po drugi put u Allahovoj Knjizi potcrtava da je neprocjenjivo važno da namaz prati strpljivost. Namaz je, kako se navodi u jednom komentaru ovog ajeta, izvor koji obnavlja energiju, produžuje uže strpljivosti i ne dâ mu da bude prekinuto. Tada uz strpljivost dolazi zadovoljstvo, raspoloženje, smirenost, pouzdanje i uvjerenje. Posredstvom namaza, čovjek se, okrećući se čitavim svojim bićem prema Bogu, iz neposredne blizine, s najvećeg izvora, napaja i osvježava duhovnom snagom tako da je u stanju na Božijem putu podnijeti najveće poteškoće i najteže žrtve.

Strpljivost, koja se preporučuje u Kur’anu, ne treba shvatiti kao pasivno strpljenje, već konstantnu istrajnost i postojanost. Sabur u islamskom učenju predstavlja strpljivost u aktivnoj borbi protiv zla, te težnju da se ostvare visoke ljudske vrijednosti bez obzira na poteškoće i žrtve.

Pojmu strpljivosti davana su mnoga važna značenja, što ukazuje na njegovo izuzetno mjesto u svakodnevnom ljudskom životu i djelovanju.

Nerijetko se ovo svojstvo poima kao visoka etička vrijednost koja čovjeka usmjerava najljepšim putem njegovog života. Strpljivi su u stanju da izaberu i rade ono što je ljepše i ispravnije. Strpljivost donosi duhovnu snagu koja regulira karakter svakog pojedinca.

S druge strane, u strpljivosti se vidi snaga kojom je moguće sustegnuti se od zabranjenog, smiriti u nevolji i pokazati drugima osjećaj bogatstva kada pogodi siromaštvo. Ibn Hadžer definira sabur kao suzdržanost od loših postupaka i nedostojnog govora.

Mnogi su saglasni u mišljenju da je strpljivost osnova za dostojanstveno postu panje u najtežim životnim situacijama.

Iz mudrih riječi našeg Poslanika (a.s.) učimo da je strpljivost najveći dar i najljepše svojstvo koje čovjek može posjedovati. U jednoj se predaji kaže: Jedna grupa ensarija nešto je tražila od Božijeg Poslanika i on im je to dao, a potom im je rekao: ’Šta god korisno budem imao, neću ga sakriti od vas. Ko se ne boji siromaštva, Allah će ga  obogatiti; ko se čuva harama, Allah će ga sačuvati, a ko se trudi da bude strpljiv, Allah će mu podariti strpljenje. Niko nije dobio ništa bolje niti korisnije od strpljenja’.”(Buhari)

Naš miljenik Muhammed (a.s.) dosta je govorio o strpljivosti i na najljepši je način podučavao o njezinoj važnosti. Doista su to korisne lekcije koje su od Najvećeg učitelja učili i prenosili njegovi privrženi učenici. U jednoj Poslanikovoj (a.s.) poduci, natopljenoj velikom  nadom za sve nas, kaže se: Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija – a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo s vjernikom: ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu (dž.š.) što mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha (dž.š.). (Muslim)

Mudar i dalekosežan je savjet Allahovog Poslanika (a.s.) o značaju strpljivosti koji ona za čovjeka može imati u prvom trenu suočenja s kušnjom. Tada je strpljivost najdjelotvorniji lijek. Na to je Muhammed (a.s.) ukazao svojim savjetom koji je uputio jednoj muslimanki. Naime, plemeniti Poslanik često je obilazio mezare i najmanje heftično posjećivao šehide Uhuda. Prilikom jedne takve posjete mezarju, primijetio je ženu kako na mezaru svog djeteta nariče i plače te cijepa svoju haljinu i ogrtač izgovarajući neugodne riječi. Kada je to vidio, prišao toj ženi da bi je posavjetovao. Ona nije poznavala Poslanika (a.s.) te mu je, na njegov savjet, uzvratila riječima: “Idi od mene, ti ne znaš šta mi se dogodilo!” Poslanik (a.s.) ostavio je tu ženu bez ijedne riječi i odvojio se od nje. Kada su joj prisutni kazali da je to bio Muhammed (a.s.), ona se još više uznemirila zato što je, ne poznajući Allahovog Poslanika, nepristojno postupila prema njemu. Tada je trčeći došla Poslanikovoj (a.s.) kući. Bez kucanja na vrata, ušla je unutra i požurila da se izvini Muhammedu (a.s.). Tada je Allahov Poslanik kazao: Sabur (strpljenje) je prilikom prvog udarca.

Dakle, za čovjeka je najvažnije da pokaže strpljenje u prvom trenutku iskušenja i u samom početku ublaži djelovanje koje određena kušnja može imati na njegovu ličnost. S tim u vezi daje se lijepo objašnjenje u knjizi Beskrajna svjetlost: “Svaka nesreća sama po sebi sadrži izvjesni šok. Kada se izbjegne taj šok, onda nesreća prelazi u milost, bolovi u podnošljive osjećaje, a brige u zadovoljstvo. U takvim grudima muke se smire i ostavljaju mjesto vječnoj radosti, ali sve je to moguće ukoliko se uspješno prevaziđe prvi šok. Allahov Poslanik je sa samo četiri riječi – Sabur je prilikom prvog udarca – na nadnaravan način objasnio snagu i vrijednost sabura.”

U još jednom zadivljujućem hadisu Muhammeda (a.s.) do izražaja je došla vrijednost strpljivosti. Rječiti Poslanik izjavljuje: Strpljivost je svjetlost. (Muslim)

Zašto je Allahov Poslanik uporedio strpljivost i svjetlost? Jedan poznati učenjak kaže da je Poslanik odabrao riječ svjetlost jer su nevolje ovog svijeta poput tame. Pa šta je to onda što tjera tminu? To je svjetlost. Ali odakle svjetlost usred tmine? Allahov Poslanik nam to otkriva govorom punim značenja: Strpljivost je svjetlost. To znači: Strpi se i pojavit će se svjetlo koje će otjerati tminu!

U strpljivosti vjernik traži rješenje i spas u najtežim stanjima i situacijama ovoga svijeta. Pored toga, on se nada velikoj nagradi na ahiretu za svoj sabur koji je iskazivao u Allahovo ime. Allahov Poslanik (a.s.) kaže: Kada Allah (dž.š.) na Sudnjem danu sabere stvorenja, bit će rečeno: ’Neka ustanu oni koji posjeduju vrijednost’ – a bit će ih malo, pa će brzo ući u Džennet. Meleki će ih zaustaviti i upitati: ’Ko ste vi?’ Odgovorit će: ’Mi smo oni koji posjeduju vrijednost.’ Meleki će ih upitati: ’Koja je to vaša vrijednost?’, a oni će reći: ’Kada nam je činjeno nasilje, bili smo strpljivi, kada su prema nama loše postupali, mi smo oproštali, a kada smo bili zaboravljeni, tada smo bili blagi.’ Tada će meleki reći: ’Uđite u Džennet, lijepa li je nagrada onima koji su za nju radili!’

Strpljivi su obdareni milošću Najmilostivijega. Oni koji su svjesni pravog značenja strpljivosti nastojat će da u svakoj situaciji pokažu ovu vrlinu. Oni se trude da budu strpljivi, a strpljivost će im omogućiti da u životu postignu ono što žele, kao što je u ajetu objavljeno: O, vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte da biste postigli ono što želite! (Alu Imran, 200)

  Strpljivost je svojstvo onih koji vjeruju i rade dobra djela. Takvi neće biti na gubitku. Oni su istrajni u tome da jedni drugima budu primjer u istini i strpljivosti i da ih među sobom preporučuju: Tako Mi vremena, čovjek je doista na gubitku – osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima Istinu preporučuju, i koji jedni drugima strpljenje preporučuju. (El-Asr, 1–3)

Strpljivi i izdržljivi skreću na sebe pažnju Gospodara svjetova Koji ih obasipa Svojom ljubavlju. Dakle, od nas zavisi da li ćemo je osjetiti i biti ozareni njezinom toplinom. U Allahovoj Knjizi kaže se: Allah voli strpljive.(Alu Imran, 146)  

U strpljivosti je naša snaga i uspjeh. Ona je svjetlo na našem životnom putu. Ko joj  pristupi, donijet će mu sigurnu korist. Poslije strpljivosti, malo je kajanja i gorčine, a mnogo sreće i zadovoljstva. Njome će se zaodjenuti svako ko želi postići dobro ovog i budućeg svijeta.

Allahu (dž.š.) upućujmo dovu kojoj nas je On podučio: Gospodaru naš, nadahni nas i učvrsti strpljivošću i izdržljivošću! (El-Bekara, 240)

 shutterstock_371073278

Tekst objavljen u Magazinu za ženu i porodicu “Bosanska Sumejja”, broj 45. novembar, 2013. godine.

Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *