Holy koran
Duhovnost

Zikr

Piše Amina Đulović
Zikr je prijeka potreba ljudi, a označava njihovu svjesnost postojanja Uzvišenog i njihove potrebe da se nalaze u blizini Njegovoj, kao i potrebe zahvalnosti Uzvišenom. Zikr nije samo učenje određenih kelima, on je i svaki drugi ibadet kao učenje Kur’ana, poučavanje, razmišljanje.
Uzvišeni Allah je zikr spomenu u Kur’anu na 174 mjesta, a spomenut je u nekoliko desetina vjerodostojnih hadisa, što govori o značaju ovog ibadeta. Gospodar je naredio da zikr učimo što više i time ga izdigao iznad svih ostalih ibadeta.
Uzvišeni Allah kaže:
„O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga slavite i veličajte.“ (El-Ahzab, 41.,42.)
Govoreći o ovom ajetu Ibn Abbas kaže da Uzvišeni Allah nije propisao ni jedan ibadet, a da iz njegove obaveznosti nije izuzeo neke kategorije ljudi osim zikra. On je naređen i propisan u svim stanjima, i sjedeći, stojeći, ležeći i u bilo kojem stanju.
To je jedini ibadet koji je dozvoljen i osobi koja je nečista, te ženi koja je u hajzu i nifasu.
Poslanik, s.a.v.s., je svojim ashabima preporučivao da zikr uče što više, do te mjere da je od njih tražio da im jezik uvijek bude vlažan od zikrullaha (spominjanja Allaha, dž.š.).
Uzvišeni Allah je u Kur’anu dao četiri obećanja, a jedno od njih je i to da će se On sjećati onih koji Njega spominju:
„ Spominjite vi Mene, Ja ću vas spominjati.“ ( El-Bekare, 152.)
U hadisu kojeg bilježe Bejheki, ibn Hibban i Hakim Poslanik, s.a.v.s., kaže:
„Uzvišeni Allah kaže: Ja sam uz onoga Svoga roba koji Me spominje i čije se usne pomiču sjećajući se Mene i izgovarajući Moje ime.“
Poslanik, s.a.v.s., nam u hadisima kazuje da su koristi zikra i na ovom i na onom svijetu. Na Ahiretu ti ljudi će biti u hladu Arša, kad drugog hlada osim njega ne bude.
Čitajući kur’anske ajete i hadise našeg Poslanika, s.a.v.s., nalazimo koje su koristi od zikra. Tako Ibnu-l-Kajjim El-Dževzi navodi 78 koristi od zikra, a neke od njih su:
On čuva od nesreća, spašava od Allahove kazne, smiruje srca, priskrbljuje nafaku. On obezbjeđuje blizinu Uzvišenog, a time i Njegovu ljubav prema učaču. On tjera šejtana od nas, otklanja brigu i tugu sa srca, a donosi sreću veselje. Učenjem zikra postižemo stepen najčasnijeg roba kod Allaha, a njega spominju i Allah i meleki. Naša dobra djela postaju najbolja ako ih uljepšamo sa zikrom, jer zikr čuva ljude od licemjerstva u njihovim djelima. I dova naša se najbolje prima onda kada je potpomognuta sa mnogo zikra.
Mnogo je hadisa koji govore o odabranim kelimama (riječima zikra) koje je lijepo učiti. Tako se posebno ističu riječi koje učimo nakon svakog namaza, zatim riječi pokajanja (estagfirullah). Poslanik poručuje da su riječi „Subhanellahi ve bi hamdihi, subhanallahi-lazim“ vrednije i teže od Zemlje i sedam nebesa. Podučavao je svoje ashabe da obnavljaju svoj iman, svoju vjeru riječima „La lahe illellah“.
Zikr nije vremenski ograničen. Ima svoju vrijednost u bilo koje doba dana i noći, u bilo kojem mjesecu, ali postoje stanja kada je on posebno vrijedan. U navedenom ajetu posebno se potencira jutro i večer.
Posebno je vrijedan zikr u mjesecu ramazanu, posebno u zadnjoj njegovoj trećini u neparnim noćima i to dok smo postači, posebno u vrijeme pred iftar.
Kako bilježi imam Gazali zikr ima posebnu vrijednost prve noći Muharrema, na dan Ašure, u prvoj, petnaestoj i dvadeset sedmoj noći mjeseca Redžeba. Posebnu vrijednost zikr ima petkom i ponedjeljkom, kao i u kasnim noćnim satima.

Comments

Comments are closed.