Ličnost

Iskrenost

Dr. MUBINA MOKER, prof. perzijskog jezika

Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu! (Kur’an, 39:3.) 

shutterstock_221361295

Temeljni preduvjet za pravilno razumijevanje značenja ihsana i vladanja po tome, o čemu je bilo riječi u prošlom broju, jeste iskrenost (ihlãs) koja predstavlja središnji, ako ne i najvažniji segment čovjekova duhovnoga života na putu približavanja Uzvišenome Bogu i traženja Njegovoga zadovoljstva. Iskrenost je čovjeku naložena Kur’anom: A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju… (Kur’an, 98:5.).

Veoma je teško, ali ne i nemoguće, uz ulaganje maksimalnih duhovnih napora, osloboditi se licemjerstva i vlastito djelovanje posvetiti jedino Bogu, želeći Njegovo zadovoljstvo. Drugim riječima, za učinjeno djelo ne očekivati nikakvu zahvalnost od Allahovih (dž. š.) stvorenja.

Ova razina iskrenosti postiže se iskrenošću u nakani, nijjetu. Stoga čovjek neprestano treba da se preispituje i ulaže trud na pročišćenju vlastitoga nijjeta, da bi dosegnuo najuzvišeniju razinu iskrenosti kada će svako djelo motriti kao Božiji djelatni čin lišen vlastitoga jastva.

Kao najbolji primjer za to može nam poslužiti kur’anska pripovijest o Jusufu, alejhisselam, “stoga što je Jusuf, alejhisselam, kada su ga bacili u bunar, te potom prodali, i, općenito, u svim životnim nedaćama koje su ga zadesile očitovao iskrenost, odnosno u svemu motrio božansku (sve)prisutnost – što predstavlja vrhunac zbiljske iskrenosti – Bog ga je krunisao duhovnom titulom Siddika”.

Naravno da čovjekova duhovna pregnuća u nastojanjima da mišlju, nijjetom, riječju i djelom očituje iskrenost neće ostati nenagrađena. Za iskazanu iskrenost i istinitost bit će obasut izljevom božanske ljubavi, koja će ga, promijenivši svoju prvobitnu bit, iz subjekta ljubavi (ašik) preobratiti u objekat ljubavi (ma’šak), odnosno povratiti ga ehu kur’anskih riječi izrečenih u Zavjetnome danu: …Narod kojeg On voli i koji Njega voli…(Kur’an, 5:54.).

To potvrđuje i naredna predaja: Hazife Jeman pitao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Šta je iskrenost (ihlãs)?“ Poslanik, alejhisselam, mu je rekao: Pitao sam Džibrila a on mi je rekao, prenoseći od Uzvišenoga Boga: Iskrenost je jedna od Mojih tajni (sirr) koju spuštam u srce onoga Moga roba kojeg volim.

Prema tome, da bi čovjek stupio na stazu mistične ljubavi, aška prema Bogu i bio dostojan Njegove ljubavi, mora zauzvrat ponuditi iskrenost. Ljubav bez iskrenosti je tek puka čovjekova zaljubljenost u vlastitu ličnost.

Tekst objavljen u Magazinu za ženu i porodicu “Bosanska Sumejja”, broj 28. april/maj, 2008. godine.

Comments

Comments are closed.