Lifestyle

Hajz, nifas, istihaza

Hajz, riječ koja u arapskom jeziku znači isticanje nečega, šerijatski je termin za menstruaciju. Menstruaciju, kao integralni dio ženskog identiteta, Allah (dž.š.) okarakterisao je kao neugodnost. Poslanik (s.a.v.s.), a potom i šerijatski pravnici, potrudili su se da jasnim preporukama to stanje definišu u islamskim okvirima i time ženi olakšaju tu stalno ponavljajuću neugodu.

shutterstock_2358284web

Kada kod žene dođe do krvare-nja iz rodnice, koje nije uzrokovano porođajem ili bolešću, u trajanju od najmanje tri dana i noći, a prethodio mu je period čistoće od najmanje petnaest dana i noći, u vrijeme i poslije puberteta, ona je tada u sta-nju hajza odnosno menstruacije. Dužina menstrualnog ciklusa je individualna, ali je hadisom Poslanika (s.a.v.s.) određena vremenska granica u okviru koje se može računati ta individualna dužina hajza. Hajz traje tri, četiri, pet, šest,sedam, osam, devet i deset dana. Ako kod žene i nakon deset dana traje krvarenje, ona je u istihazi. Tako, naprimjer, ukoliko žena, nakon perioda čistoće od najmanje petnaest dana, ima krvarenje dva dana, zatim pet dana bez krvarenja, pa ponovo jedan dan krvarenja, svih tih osam dana smatra se periodom hajza.

U vremenu hajza žena je dužna pridržavati se slijedećih propisa:

Ne obavljati namaz!

U vrijeme hajza ženi je haram klanjati bilo koji namaz. Zabranjeno joj je činiti i sedždu koja se ne odnosi na namaz. Namaze koje propusti tokom trajanja menstruacije nije obavezna naklanjavati.

Ne postiti!

Ženi s menstruacijom zabranjen je post, kako obavezni tako i dobrovoljni. Za razliku od namaza, žena je dužna napostiti propuštene dane posta, obaveznog ili zavjetnog. Kada žena koja posti opazi, prije zalaska sunca, čak i na sasvim kratko vrijeme, da je dobila hajz, njen post, obavezni ili dobrovoljni, toga dana je pokvaren i dužna ga je napostiti. Ukoliko menstruacija prestane prije zore, ali se žena ne stigne okupati, post će joj biti valjan i ako kupanje obavi tokom tog dana.

Ne dodirivati i učiti časni Kur’an!

Ženi s hajzom zabranjeno je učiti Kur’an, pa makar samo jedan ajet. Međutim, dozvoljeno joj je proučiti Bismillahir-rahmanir-rahim, s namjerom započinjanja neke radnje, ili Elhamdulillah, s namjerom zahvale Allahu (dž.š.). Dozvoljeno joj je i da uči kur’anske dove, ali da joj pri tom nije namjera učenja Kur’ana već upućivanje dove.

 Ne ulaziti u džamiju!

Ženi koja ima hajz haram je ulaziti u džamiju i prolaziti kroz nju, makar se ne zadržavala, osim u slučaju krajnje nužde, kao što je strah od životinje, lopova, hladnoće ili žeđi.

Ne obavljati tavaf tokom hadža!

Ženi koja ima menstruaciju zabranjeno je tavafiti oko Kabe, ali može obavljati ostale obrede hadža. Tavaf će obaviti naknadno, kada se okupa nakon prestanka menstruacije.

Zabranjeno joj je spolno općenje!

Haram je spolno općiti s ženom koja ima hajz.

I pitaju te o mjesečnom pranju! Reci: ’To je neprijatnost!’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne očiste! A kada se očiste, onda im prilzate onako kako vam je Allah naredio! Allah, doista, voli one koji se kaju i voli one koji se čiste. (2:222.)

Potrebno je istaći da se ova zabrana odnosi konkretno na sam spolni akt, ali ne i na razmjenu nježnosti među supružnicima. Mejmuna, supruga Poslanika (s.a.v.s.), rekla je: Allahov Poslanik (s.a.v.s.) bi se tjelesno zabavljao sa svojim suprugama koje su imale hajz, ali bi to činio preko haljine.

Obavezna je okupati se nakon prestanka krvarenja!

Kupanje poslije hajza je kao i kupanje poslije dženabeta, potrebno je isprati usta i nos i oprati cijelo tijelo, naročito, u ovom slučaju, vodeći računa da se uklone svi tragovi krvarenja.

Nifas bi u prijevodu na naš jezik značio porođaj, a u šerijatskom smislu taj termin označava stanje žene koja ima krvarenje iz rodnice izazvano porođajem. Nema granice za najkraće trajanje nifasa, a najduži period njegovog trajanja iznosi četrdeset dana. Kada kod porodilje krvarenje prestane prije isteka četrdeset dana, ona će se okupati i moći će ispunjavati sve vjerske obaveze. Međutim, ukoliko se krvarenje ponovo javi prije isteka četrdeset dana, taj cijeli period računat će se kao nifas, i ukoliko je porodilja postila, bit će dužna napostiti dane koje je postila u periodu između dva krvarenja. Ako bi krvarenje potrajalo duže od četrdeset dana, žena će, kao i kod hajza, mjerodavnim smatrati uobičajeno trajanje njenog nifasa, ukoliko joj to nije prvi nifas. A, kad se radi o prvorotkinji, njen nifas će se računati četrdeset dana, a sve preko toga istihazom.

Svi propisi, zabrane i obaveze koje važe za ženu tokom trajanja hajza važe i za stanje nifasa.

Istihaza je krvarenje kod žena koje ne spada ni u hajz niti u nifas. To je svako krvarenje koje traje manje od tri ili duže od deset dana, odnosno četrdeset dana poslije porođaja. Zbog istihaze žena ne podliježe zabranama kao tokom hajza i nifasa, i dozvoljeno joj je i klanjati i postiti i spolno općiti. Žena s istihazom će se okupati onda kada se utvrdi da je završen hajz ili nifas, a potom će uzimati abdest za namasko vrijeme.

Tekst objavljen u Magazinu za ženu i porodicu “Bosanska Sumejja”, broj 31. mart, 2009. godine.

Comments

Comments are closed.